Regulamin

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „KUŹNIA SPOKOJU”

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w na terenie obiektu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w apartamencie oraz w domku

Doba noclegowa

1. Pokoje wynajmowane są na doby pobytowe (najkrótszy okres pobytu to 2 doby).

2. Doba pobytu w apartamencie/domku rozpoczyna się o 15.00 w dniu przyjazdu, kończy o 11.00 w dniu wyjazdu.

3. Przedłużenie doby pobytowej jest możliwe w miarę dostępności pokoi, tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi Obiektu.

Rezerwacja i zameldowanie

1. Rezerwacja może być dokonana na piśmie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłacenia w ciągu 3 dni (słownie: trzy dni) od daty rezerwacji (decyduje data wpłaty) zadatku w wysokości 30% całkowitej opłaty za pobyt.

3. Rezerwacja staje się gwarantowana w momencie dokonania zadatku wysokości 30% wartości pobytu w terminie potwierdzonym pisemnie przez Obiekt. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji

4. Niestawienie się Gościa w Obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Wynajmującego o zaistniałym fakcie (dla rezerwacji zadatkowanych).

5. Rezygnacja z pobytu lub zmiana pobytu zgłoszona po otrzymaniu zadatku przez Kierownictwo „Kuźnia Spokoju”, złożona na piśmie lub mailowo w terminie 30 dni przed data początku pobytu (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Usługodawcę) w przypadku rezerwacji obejmujących okresy: Bożego Narodzenia, Sylwestra, ferii zimowych, Wielkanocy i wakacji oraz 28 dni w przypadku pozostałych terminów, skutkuje rozwiązaniem umowy, a otrzymany zadatek podlega zwrotowi (przelewem na podane przez Gościa konto)

6. Złożenie rezygnacji w terminach krótszych niż wymienione oznacza odstąpienie od umowy, a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego)

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu przed jego zakończeniem Obiekt nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.

8. W przypadkach niezależnych od Gościa lub Obiektu, istnieje możliwość zmiany terminu pobytu w apartamencie/domku na dowolny inny termin, nie później niż do 2 miesięcy od daty początku pobytu i w zależności od dostępności apartamentu/domku.

9. Podstawą do zameldowania jest okazanie obsłudze obiektu dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty zameldowania.

10. Gość jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt zaraz po przyjeździe podczas zameldowania.

11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należna opłatę za pobyt.

12. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokojach jedynie między godzinami 8:00 a 22:00

13 Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.

14. Obiekt „Kuźnia Spokoju” może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, zachowują się agresywnie lub wulgarnie, niszczą mienie obiektu lub mienie Gości bądź pracowników obiektu.

15. W przypadku wymeldowania Gościa, który rażąco naruszył Regulamin obiektu, Obiekt nie zwraca opłaty za pobyt a Gościa obciąża za wyrządzone szkody.

16. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu/domku. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu/domku i urządzeń w nim się znajdujących.

17. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu/domku, równoznaczne jest z tym, że apartament/domek został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

18. Dokwaterowanie dodatkowych osób do apartamentu/domku, bez wcześniejszego uzgodnienia z obsługą Obiektu, jest zabronione

Odpowiedzialność Gości

1. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelki szkody powstałe w wyniku działania dzieci

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od Gościa za wyrządzone szkody również po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.

4. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien , zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz

5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo do zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności z pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.

7. W momencie wymeldowania, Gość jest zobowiązany zwrócić apartament/domek Wynajmującemu w stanie niepogorszonym

8. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament/domek osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić apartament/domek. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu/domku przez obsługę, mogą być dochodzone na drodze cywilno-prawnej

9. W przypadku zgubienia klucza  Gość zostanie obciążony opłatą umowną w wysokości 100 zł.

10. Gość zobowiązany jest zgłosić się w biurze Obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. odebranie apartamentu/domku i zwrot klucza od apartamentu/domku)

Odpowiedzialność obiektu

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem obiektu.

2. Obsługa apartamentu/domku nie ma prawa bez zezwolenia Gościa do przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Obsługa apartamentu/domku ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu/domku, w celu opróżnienia koszy na śmieci. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się również w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gościa lub w przypadku niestosowania się Gościa do regulaminu apartamentu/domku.

3. Obiekt oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.

Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju będę odesłane na wskazany adres na koszt Gościa

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 2 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty przechodzą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

Cisza nocna

W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00.

Postanowienia dodatkowe

1. Obecność zwierząt na terenie obiektu jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od obsługi Obiektu i jest uzależniona o gatunku oraz rasy zwierzęcia. Po uzyskaniu zgody zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu. Jednakże właściciel jest zobowiązany za trzymanie go w taki sposób aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości oraz personelu oraz dzikich zwierząt. 

2. W Obiekcie dozwolone jest palenie tytoniu jedynie w miejscu wyznaczonym na zewnątrz budynku.

3. W pokojach nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych np. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, rozpuszczalników, farb itp.

4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie/domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, kafeterii, itp.

5. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do apartamentu/domku (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, wyposażenia kuchni itd.).

7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Gospodarstwo Agroturystyczne „Kuźnia Spokoju”, ul. Łozowe 87, 17-220 Lewkowo Nowe, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie.

8. Zakazuje się na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, wywoływania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu oraz okolicznych dzikich zwierząt.

10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

var audio = document.getElementById("myaudio"); audio.volume = 0.8;